Algemene Voorwaarden

FACTUURVOORWAARDEN (ALGEMEEN)

Artikel 1
De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75,-) als schadebeding.
Artikel 2
Elke afspraak betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 4
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 100% van het totaalbedrag van de richtprijs.

Gelieve uw afspraak te annuleren binnen de 48u, anders ben ik genoodzaakt deze aan te rekenen